ATS

 • Leistung 230 V 14,4 (28,8) kW
  Leistung 400V 34,8 kW
  Spannung 230 V / 400 V
  Stromstärke (max.) 230 V 63А (120А)
  Stromstärke (max.) 400 V 63А

  Details

 • Leistung 9.2 kW
  Spannung 230 V
  Strom (MAX) 40 A

  Details

 • Leistung 12.5 kW
  Spannung 400 V
  Strom (MAX) 18 A

  Details

 • Leistung 10.3 kW
  Spannung 230 V
  Strom (MAX) 45 A

  Details